Specializace

Klára Tomaierová Víte, kde jste a kam směřujete. Vaše strategie má jasný cíl. Jste nároční. Soustředíte se na výsledky. Uvědomujete si však, že specializované služby špičkových poradců Vás mohou posunout ještě dál. Pokud je to tak, pak jsme Vaším přirozeným partnerem. Protože klienti jako vy z nás dokážou dostat to nejlepší. A to úkoly, které jsou neustálou výzvou. Případy, které nás nutí nacházet nová a neotřelá řešení. Požadavky, které vyžadují kritický pohled na obecně přijímané postupy a zažitá řešení. Vše, co děláme a jak přemýšlíme, vychází z těchto principů.

Právní služby

Při poskytování služeb se soustředíme pouze na výsledek. Na řešení a pomoc, které posunou vaše podnikatelské záměry k cíli. Naše nezávislé myšlení a kreativní nápady stejně jako individualita a inovace představují rozdíl mezi pouhou kvalifikovanou službou a právním servisem výjimečné kvality. Buďte nároční. Poznejte rozdíl.

Přestože se specializujeme na řešení soudních sporů a arbitráží, právní vztahy ve stavebnictví a nemovitosti, veřejné zakázky, restrukturalizace a insolvenci a na obchodní právo, dokážeme nabídnout excelentní právní služby i v dalších oblastech práva.

 

Řešení sporů, mediace

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů:

 • v občanském soudním řízení
 • v rozhodčím řízení (i mezinárodní arbitráži)
 • v mediaci (více zde)
 • v insolvenčním řízení
 • ve správním řízení.

Kvalitu našich služeb v oblasti řešení sporů opakovaně uznaly mezinárodní ratingové agentury zabývající se hodnocením kvality služeb advokátních kanceláří na jednotlivých trzích:

 • Jan Tomaier je doporučovaným právníkem v oblasti řešení sporů. Chambers Global, vyd. 2010: „Jan Tomaier udělal dojem svým svědomitým a pozitivním přístupem: 'Bere do úvahy veškeré skutečnosti a rizika a okouzluje svou podrobnou argumentací'“. Chambers Global, vyd. 2013: „Jan Tomaier je … zvláště zmiňován pro své zkušenosti v oblasti řešení sporů ve stavebnictví. Klienty je považován za velmi spolehlivého a rychle reagujícího poradce.“
 • Jan Tomaier byl zařazen mezi vedoucí právníky v oblasti řešení soudních sporů v České republice podle Chambers Europe, edice 2011, 2012 a 2013: „Komentátoři velmi doporučují Jana Tomaiera z Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o. jako ‚neústupného litigátora s hlubokými pracovními znalostmi‘ a ‚talentovaného právníka, s kterým je radost pracovat‘. Je zvláště ceněn pro své znalosti stavebního průmyslu".
 • Prestižní publikace The Legal500: Europe, Middle East & Africa ve svém vydání pro rok 2012 a 2013 rovněž doporučuje Jana Tomaiera a Kláru Tomaierovou v oblasti řešení sporů.
 • Jan Tomaier byl zařazen mezi doporučované právníky v oblasti občanského práva podle Global Law Experts (2011).

Reference:

 • Zastupování významných českých investorů v energetice proti nadnárodním společnostem v ad hoc rozhodčím řízení dle UNCITRAL ohledně porušení akcionářské smlouvy (hodnota sporu přesáhla 800 milionů EUR).
 • Zastupování dceřiné společnosti z mezinárodní holdingové skupiny proti mezinárodní stavební společnosti v mezinárodní obchodní arbitráži dle Rozhodčího a smírčího řádu Mezinárodního rozhodčího soudu Hospodářské komory Rakouska (hodnota sporu činí cca. 31,8 milionů EUR).
 • Zastupování nadnárodní stavební společnosti proti významnému nadnárodnímu průmyslovému holdingu ve sporu o náhradu škody přesahující desítky milionů EUR.
 • Zastupování investora ve složitých soudních sporech a v insolvenčním řízení týkajících se akvizice největšího středoevropského outletového centra "Galleria Moda", které se nachází v blízkosti pražského letiště a jeho následného zprovoznění.
 • Zastupování nadnárodní stavební společnosti ve sporu s významnou českou společností ohledně obchodní spolupráce při odstraňování ekologických zátěží průmyslového areálu v ČR (hodnota sporu přesahuje 170 milionů Kč).
 • Zastupování profesní organizace pojišťoven poskytujících pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel ve sporu s fyzickou osobou uplatňující nárok z odpovědnosti za škodu přesahující 125 milionů Kč.
 • Zastupování klienta proti přední české bance ve sporu o zaplacení nároku na náhradu škody přesahující 100 milionů Kč.
 • Úspěšné zastupování insolvenčního správce dlužníka ve sporu proti investorovi, který neoprávněně čerpal bankovní záruku zajišťující odstraňování záručních vad díla občanské vybavenosti (městské plovárny). Hodnota sporu činila 100 000 000,- Kč.
 • Úspěšné zastupování insolvenčního správce dlužníka ve sporu týkajícím se ukončení smlouvy o dílo ohledně bytového projektu v Praze. Spor se týkal vypořádání hodnoty nezaplacených stavebních prací a neoprávněného čerpání bankovní záruky. Hodnota sporu přesahovala 47 mil. Kč.

 

Právní vztahy ve stavebnictví, nemovitosti

Poskytujeme právní poradenství ve všech aspektech procesu výstavby od záměru výstavby přes realizaci stavby až po dokončení a provoz stavby (včetně prodeje a pronájmu).

Naše specializace zahrnuje:

1. Přípravu smluvní dokumentace (smlouvy o dílo mezi dodavatelem a investorem, subdodavatelské smlouvy, smlouvy o sdružení, smlouvy o financování, atd.).
V přípravné fázi projektu se zaměřujeme zejména:

 • na odstranění nejasností ve smluvní dokumentaci, její efektivnost, praktičnost, s důrazem na minimalizaci nepředvídatelných problémů v rámci smluvního vztahu;
 • na alokaci rizik objednatele a zhotovitele ze smluv o dílo (se zvláštní specializací na obchodní podmínky FIDIC);
 • detailní revizi harmonogramu výstavby, vzorových změnových listů, směrnic, žádostí o informace a vzorové dokumentace pro uplatnění nároků;
 • management smluv.

2. Řešení konfliktních situací během výstavby se zaměřením na předcházení sporů včetně následného vypořádání těchto smluvních vztahů a případné řešení sporů.

Naší doménou je zejména:

 • asistence při řízení stavebních projektů, zejména s ohledem na přípravu nároků vůči investorům či zhotovitelům stavebních děl nebo obranu proti takovým nárokům (claim management, management sporové agendy);
 • řízení času: harmonogramy, zprávy o postupu prací, nároky na prodloužení doby výstavby (EOT claimy), CPM analýzy (analýza metodou kritické cesty), problematika akcelerace, mobilizace, demobilizace a re-mobilizace;
 • změny předmětu děl a změnové procesy;
 • řešení sporů, včetně mediace a arbitráže. Naše specializace spočívá v předcházení sporům, snižování jejich dopadů a v jejich efektivním řešení.

Jako jedna z mála kanceláří na českém trhu se specializujeme na aplikaci smluvních podmínek FIDIC v českém právním prostředí, pro své klienty zejména zajišťujeme přípravu a změny smluv o dílo založených na smluvních podmínkách FIDIC.

Náš tým poskytuje klientům rovněž poradenství ve všech aspektech jejich realitních transakcí. Hlavní doménou našich služeb je poradenství při akvizici nemovitostí prostřednictvím přímého prodeje, převodu podniku či obchodního podílu, development realitních projektů, včetně stavebních povolení, smluv o dílo, kupních a nájemních smluv (včetně pronájmu nebytových prostor v obchodních centrech), a řešení sporů týkajících se nemovitostí, kompletní zabezpečení smluvní dokumentace pro investory, developery, kupující, prodávající, nájemce nebo pronajímatele, včetně specializovaných smluv s architekty, manažery projektů a správci nemovitostí.

Zabýváme se intenzivně:

 • poradenstvím při vytváření společných podniků a partnerství mezi investory pro účely realizování jedné či více investičních akcí či developerských projektů;
 • poradenstvím při financování projektů, zejména formou úvěrů a souvisejícího zajištění;
 • právními audity za účelem zjištění a eliminace rizik při realitních transakcích;
 • zastupováním klientů před státními orgány při zajišťování veškerých veřejnoprávních povolení v rámci územního, stavebního a souvisejících řízení;
 • správou a vymáháním pohledávek z nájemních smluv (zejména u nebytových prostor).

Reference

 • Zastupování investora ve složitých soudních sporech a v insolvenčním řízení týkajících se akvizice největšího středoevropského outletového centra "Galleria Moda", které se nachází v blízkosti pražského letiště a jeho následného zprovoznění;
 • Zastupování významného izraelského developera v rozhodčím řízení s generálním dodavatelem stavebních prací dle rozhodčích a smírčích pravidel Mezinárodního rozhodčího soudu Rakouské hospodářské komory. Hodnota sporu činila cca 33 miliónů EUR;
 • Poskytování komplexních právních služeb Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., dceřiné společnosti významné francouzské stavební společnosti působící v pozemním stavitelství i dopravní infrastruktuře, a to i při jejích obchodních vztazích nejen v ČR ale i v Polsku a na Slovensku;
 • Úspěšné zastupování insolvenčního správce dlužníka ve sporu proti investorovi, který neoprávněně čerpal bankovní záruku zajišťující odstraňování záručních vad díla občanské vybavenosti (městské plovárny). Hodnota sporu činila 100 000 000,- Kč;
 • Úspěšné zastupování insolvenčního správce dlužníka ve sporu týkajícím se ukončení smlouvy o dílo ohledně bytového projektu v Praze. Spor se týkal vypořádání hodnoty nezaplacených stavebních prací a neoprávněného čerpání bankovní záruky. Hodnota sporu přesahovala 47 mil. Kč;
 • Zastupování společnosti Centrum Krakov a.s. ve věcech týkajících se zprovoznění a pronájmu obchodního centra v Praze.

 

Insolvence a restrukturalizace

Svým klientům poskytujeme právní pomoc ve všech otázkách týkajících se insolvenčního práva (uplatňování pohledávek, zastupování dlužníků v insolvenčním řízení, incidenční spory, atd.).

Insolvence

Naše specializace v oblasti insolvenčního práva zahrnuje zejména:

 • posouzení situace a pomoc při restrukturalizaci při úpadkové situaci dlužníka;
 • doporučení možností řešení úpadku a příprava postupu řešení úpadku konkursem nebo reorganizací;
 • příprava a řádné uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení, asistence při maximalizaci uspokojení v insolvenci;
 • asistence při obraně proti šikanóznímu insolvenčnímu návrhu a uplatnění škod tím vzniklých;
 • vypořádání vzájemných pohledávek při úpadku (i v situaci zákazu zápočtu vzájemných pohledávek);
 • uplatnění neuspokojených pohledávek za fyzickými osobami, které způsobily úpadek dlužníka, včetně zastoupení v trestním řízení;
 • poskytování poradenství při prodeji či akvizici podniku a dalších aktiv dlužníka v insolvenčním řízení;
 • asistence insolvenčním správcům spravujícím majetek úpadce;
 • pomoc při řešení vztahů z bankovních záruk zajišťujícím povinnosti dlužníka v úpadku;
 • zastupování v incidenčních sporech (spory o pohledávky i spory o majetek);
 • pomoc v případě přeshraniční insolvence.

Restrukturalizace

 • provádění auditů a poradenství vedoucí ke zlepšení řízení obchodní společnosti;
 • poskytování analýz minulých a současných projektů za účelem identifikace důvodů vedoucích ke ztrátovosti projektu a návrhu opatření k zamezení či omezení ztrát;
 • audit smluvní dokumentace a interních procesů za účelem zlepšení procesu řízení společnosti;
 • návrh opatření k omezení ztrát podniku.

Likvidace

 • zajištění ukončení podnikatelské činnosti;
 • vypořádání pohledávek a závazků;
 • zajištění služeb likvidátora a administrace společnosti v likvidaci.

Reference

 • Úspěšná obrana české dceřiné společnosti významné francouzské stavební společnosti v insolvenčním řízení zahájeném na základě šikanózního insolvenčního návrhu;
 • Právní poradenství insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení ve věci Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., významné stavební společnosti, v insolvenčním řízení zahájeném na základě jejího vlastního návrhu pro předlužení, včetně zastupování insolvenčního správce v desítkách incidenčních sporů;
 • Zastupování Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., VOKD, a.s. a OHL ŽS a.s. v insolvenčním řízení iniciovaném dlužníkem Kamilem Šarayem. V tomto řízení dlužník uplatňoval pohledávku ve výši přesahující 1,2 mld. Kč vůči našim klientům;
 • Zastupování majitele outletového nákupního centra Galleria Moda u pražského letiště v insolvenčním řízení, včetně incidenčních sporů, sporů o náhradu škody a dalších soudních řízeních;
 • Zastupování ovládajících osob v insolvenčním řízení developerské společnosti při uplatňování pohledávek za dlužníkem;
 • Zastupování společnosti JDK, spol. s r.o. při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení společnosti intaz – int. spol. s r.o., uplatňování náhrady škody proti jednateli dlužníka v trestním řízení a v civilním řízení;
 • Zastupování subdodavatelů generálního dodavatele stavebních prací při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a za ovládajícími osobami, které způsobily úpadek dlužníka;
 • Správa balíků pohledávek z klasifikovaných bankovních úvěrů v nominální hodnotě cca 600 mil. Kč, z nichž velká většina byla řešena v insolvenčním řízení.

 

Trustové služby, korporátní servis

Pro naše klienty vytváříme a spravujeme na míru připravená řešení pro ochranu majetku, správu majetku a plánování mezigeneračního přechodu majetku na potomky a další osoby.

Naše služby zahrnují:

 • zakládání a správu obchodních korporací, holdingových struktur, svěřenských fondů (trustů), nadací a nadačních fondů), off-shore struktur včetně zprostředkování mezinárodního daňového plánování;
 • strukturování kontroly majetku, jeho správu a ochranu – private equity, nemovitosti, duševní vlastnictví, jachty a letadla, umělecké předměty;
 • nominee služby, služby svěřenského správce (trusteeho), protektora trustu, služby správní rady nadačního fondu, protektora nadačního fondu;
 • úpravy manželského majetkového režimu;
 • mezigenerační nástupnictví ohledně vlastnictví rodinného majetku (dědictví, závěti, dědické smlouvy, odkazy, darování podpory); a
 • služby family office (správce rodinného majetku) včetně zprostředkování služeb osobního bankéře, asset managera nebo daňového poradce, a to i v zahraničí, zpravidla ve Švýcarsku.

 

Obchodní a občanské právo

Náš tým poskytuje klientům komplexní právní služby v oblasti obchodního a korporátního práva:

 • zakládání společností, správa korporačních záležitostí společností, likvidace
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • úprava právních poměrů společností, schůze představenstva, valné hromady
 • akcionářské dohody
 • akvizice a divestice akcií, organizačních složek nebo majetku
 • fúze společností
 • právní audity – due diligence
 • Joint Ventures
 • akcionářská práva
 • plnění registračních a oznamovacích povinností

Obchodní závazkové právo:

 • vytváření a průběžné aktualizování standardní právní dokumentace klienta, včetně vytváření všeobecných obchodních podmínek a smluvních vzorů
 • příprava a aktualizace dokumentace pro zajištění shody se zákonnými požadavky
 • příprava školení pro zaměstnance našich klientů, a to jak v oblasti právních aspektů prodeje či nákupu, tak v oblasti jednání za společnost, odpovědnosti statutárních orgánů, standardů péče řádného hospodáře a odborné péče
 • kontrola plnění klientem zákonných požadavků, například obstarání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, kontrola plnění notifikačních povinností vůči regulátorům trhu apod.
 • konzultace ohledně právních aspektů obchodních záměrů klienta

 

Veřejné investování

V oblasti veřejného investování poskytujeme zejména následující služby:

 • realizace (administrace) zadávacích/koncesních řízení
 • komplexní nastavení systému zadávání veřejných zakázek či udělování koncesí
 • komplexní právní podpora PPP projektů
 • zpracování analýz postupu v oblasti veřejných zakázek, koncesí či veřejné podpory
 • zpracování vzorové dokumentace pro zadávací řízení či koncesní řízení
 • finální kontrola zadávací dokumentace před uveřejněním zadávacího řízení
 • námitky v zadávacím řízení, zastupování v řízení před ÚOHS či soudy ve věci veřejných zakázek či koncesí
 • konzultace k jakémukoliv problému v oblasti veřejných zakázek
 • veřejné podpory

Naši právníci se podíleli na řešení následujících případů:

 • zastupování významné nadnárodní společnosti v námitkovém řízení proti zadávací dokumentaci ohledně dodání technologické části významné dopravní infrastruktury v Praze
 • zastupování významné nadnárodní společnosti ve sporu o náhradu škody způsobené nerealizací. Významné veřejné zakázky v dopravní infrastruktuře na Slovensku v důsledku porušení povinnosti subdodavatele k zajištění kvalifikace pro předmětnou veřejnou zakázku
 • kontrola nabídek významné nadnárodní stavební společnosti do zadávacích řízení ohledně veřejných zakázek na stavební práce v ČR
 • zastupování významné nadnárodní stavební společnosti při podání námitek v zadávacím řízení ohledně výstavby nového komplexu budov české vysoké školy

 

zpět nahoru

 

© Tomaier Legal 2024
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.
Rozumím
x